Zawód- obcokrajowiec.

Cz?owiek decyduj?cy si? na wyjazd za granic? jest jak k??bek nerwów. W?ród tych ró?nych obaw czo?owe miejsce zajmuje l?k o prac?. Jest to zupe?nie zrozumia?e, gdy? dzi?ki pieni?dzom mo?emy jako? zorganizowa? nasze ?ycie. W?ród og?osze? gazetowych mo?na znale?? wiele o tre?ci: polak podejmie jak?kolwiek prac?