We don’t live to work

After long weekend in Ireland, we’re back again to the everyday. It’s easier to go back to reality if we make something of our free time and relax. But, what can an economic migrant do if he or she doesn’t work?             The first answer is simple. Find a job for the weekend, but believe me, from my own experience, I know that you can’t live long like that. Once, I worked as a waitress in a restaurant and, of course, I had more money at the end of the week, but I couldn’t stand the thought of work when I got up in the morning. After one month of that monotonous existence, I said ‘stop’. I had money, but I didn’t have time to spend it.             Another idea for leisure time, it’s really simple. It’s the annual spring clean. After a few weeks, there’s three tonnes of clothes to wash.   The cobwebs decorate the corners and little families of flies have taken up residence in the apple cores. So, it’s time for cleaning. I tried to do it many times. Saturday, I vacuumed and did the clothes. Usually, when I’m finished, there’s some beers in the evening and the next day, the room looked worse than before the cleaning started!             Of course, we can plan and realise trips throughout Ireland.   As you know, I have done this before, but after last weekend I have to change that. All wet, with a red nose and a pain from old fries in my stomach, I walked through Fota Wildlife Park in Co. Cork. Because I was hiding in my hood, I missed a giraffe which walked across the road in front of us. There was also other exotic animals. When I went back to my car (it was terribly wet and windy), I passed a freezing kangaroo and a penguin hugging a stone!             If you don’t care about the weather, you can go out with friends on the town. In lovely Roscommon, we had a few cool nightclubs. Once, I spent a weekend like that. Saturday night, we were with my friends in a nice club with live music. Because of the nice atmosphere, we drank a few beers and after four beers, we were really close to the band and we started to talk to Irish people about Poland. The evening was really good, I have to say too good. Next morning, with a bottle of cold Coca Cola, I went to work and strange people on the street just asked me ‘how are you after last night?’ Unfortunately, I couldn’t find any cave in which to hide!             So, there’s lots of ideas for leisure time. In June, there’s another long weekend. This time, I want to plan it properly. I just want to hire a cleaner, do some DIY and get on the internet and see some pictures of Ireland, with my favourite music. After a few Tyskich I aim to have a wonderful sleep! Contact Marta at: martakamykowa@wp.pl Nie sam? prac? cz?owiek ?yje! Min?? kolejny d?ugi weekend w Irlandii. Znów trzeba wzi?? si? w gar?? i zacz?? zmagania z codzienno?ci?. O wiele ?atwiej wróci? do codziennych obowi?zków, gdy czas wolny wykorzysta si? na ciekawe i odpr??aj?ce zaj?cia. Ale co mo?e robi? emigrant zarobkowy w wolnym od pracy czasie? Pierwsza odpowied? wydaje si? oczywista. Mo?na znale?? dodatkow? prac? na weekendy! Ale wierzcie mi wiem z w?asnego do?wiadczenia, ?e d?ugo nie da si? tak ?y?. Swego czasu pracowa?am jako kelnerka w restauracji i cho? cieszy?y dodatkowe pieni?dze, trudno by?o si? pogodzi? z faktem, ?e codziennie trzeba by?o wstawa? do pracy. Po miesi?cu takiej monotonnej egzystencji mia?am do??. Pieni?dze wprawdzie by?y ale nawet nie by?o czasu na ich wydawanie! Kolejny pomys? na wolny czas jest oczywisty: robimy wiosenne porz?dki! Gdy ju? po wielu tygodniach: prania jest trzy tony, paj?czyny zdobi? sufit, a rodzina malutkich muszek na sta?e zago?ci?a w ogryzkach na parapecie – trzeba   wzi?? si? za sprz?tanie. Przerabia?am to wiele razy. Sobota z odkurzaczem i ?cierk? zazwyczaj ko?czy si? wieczornym, domowym piwkiem i ju? na drugi dzie? rano pokuj wygl?da gorzej ni? przed sprz?taniem! No mo?na równie? planowa? i realizowa? wycieczki po wyspie. Jak wiecie to zdarza?o mi si? robi? najcz??ciej. Po ostatnim weekendzie mam ju? chyba nauczk?. Przemoczona do suchej nitki, z czerwonym od kataru nosem, z bol?cym od starych frytek brzuchem w?drowa?am po urokliwym irlandzkim zoo. Schowana w kaptur nawet nie zwraca?am uwagi na przecinaj?ce mi drog? ?yrafy! By?y tam te? inne egzotyczne zwierz?ta. Gdy bieg?am do samochodu (la?o okropnie a wiatr by? nie do zniesienia!) mija?am zmarzni?te kangury i przytulone do kamieni pingwinki! Aby nie przeliczy? si? z pogod? a najlepiej nie bior?c jej w ogóle pod uwag? mo?na zaplanowa? wyj?cie z przyjació?mi do miasta. W naszym przytulnym Roscommon mamy kilka sympatycznych klubów. Bra?am udzia? w takim wyj?ciu ostatnio. Sobotniej nocy wyl?dowali?my w klubiku z muzyk? na ?ywo. Zestresowani zbyt przyjazn? atmosfer? wkr?cali?my si? w klimat popijaj?c ciemne piwko. Po czwartym byli?my ju? na ty z zespo?em i bardzo ch?tnie opowiadali?my równie znieczulonym Irlandczykom o Polsce. Wieczór by? bardzo udany, chyba nawet za bardzo. Gdy na drugi dzie? zaopatrzona w butelk? zimnej coca-coli sz?am do pracy obcy ludzie k?aniali mi si? na ulicy i pytali