Festiwale, festiwale

Zdaj? sobie spraw?, ?e do wakacji jeszcze sporo czasu. Radz? jednak wcze?niej zaplanowa? urlop. Po pierwsze wcze?niej znaczy taniej a po wtóre znaczy spokojniej i z g?ow?. Chc? si? z wami podzieli? wra?eniami z festiwalu, jaki od paru lat odbywa si? w Gdyni. Wszystko mia?o miejsce w zesz?ym roku. Siedz?c w zat?oczonym Dublinie marzy?am o wakacjach w Polsce. Ju? w kwietniu zaopatrzona by?am w bilet na samolot i na niesamowity Heineken Opener Music Festiwal. Impreza odbywa?a si? na pocz?tku lipca. Razem z przyjació?mi ( fanami zespo?u CKOD) ju? dzie? wcze?niej wybrali?my si? nad morze. Pocz?tkowo zapowiada?o si? tragicznie. Trzydziestostopniowy upa?, pole namiotowe na otwartej przestrzeni bez mo?liwo?ci ucieczki przed s?o?cem, dziesi?? pryszniców na kilka tysi?cy osób i piwo siedem z?otych! Nie wspomn? ju? o ?wie?o skoszonych chwastach na których pod?oga namiotu przeistacza?a si? w sitko. Szybko jednak wtopili?my si? w panuj?ce warunki. Zamiast pod prysznicem k?pali?my si? w morzu, po piwko biegali?my do okolicznych sklepikarzy, je?li ju? zdarzy?o nam si? spa? to mi?dzy namiotami, które dawa?y odrobin? cienia. Atmosfera na polu by?a niesamowita. Setki ludzi ró?nego wieku, ró?nych narodowo?ci po??czonych na te kilka dni mi?o?ci? do muzyki. Za dnia wylegiwali?my si? pod przydro?nymi krzakami zbieraj?c si?y na kolejny wieczór.  Organizatorzy ?wietnie u?o?yli program muzyczny. Najpierw szaleli?my do upad?ego przy d?wi?kach Placebo by nad ranem, le??c na trawie pod scen? ws?uchiwa? si? w niesamowity i klimatyczny Sigur Ros. Te trzy festiwalowe dni okaza?y si? lepsze od dwóch tygodni egzotycznych wczasów na Majorce. Pozby?am si? wtedy ca?ej negatywnej energii, powróci?am na chwil? do beztroskiego dzieci?stwa, ciesz?c si? ma?ymi rzeczami. Wcze?niej wydawa?o mi si?, ?e takie imprezy s? dobre tylko dla nastolatków. Teraz ju? wiem, ?e s? dobre dla tych, którzy kochaj? muzyk? a na to nigdy nie jest si? za starym. W tym roku festiwal w Gdyni odb?dzie si? w dniach 29.06 -1.07. Wyst?pi? mi?dzy innymi: Bestie Boys, Bjork, Sonic Youth, Bloc Party, The Roots. Ja bilet ju? mam. Zapraszam wszystkich Polaków i Irlandczyków. Pojed?my tam razem! (organizatorzy nie zap?acili mi za reklamowanie festiwali, zrobi?am to z w?asnej nieprzymuszonej woli). PS. Ju? prawie ?wi?ta. Chc? wam ?yczy? tradycyjnie spokojnych i weso?ych ?wi?t. I niech Irlandczyków nie zdziwi to, ?e w Wielki Poniedzia?ek Polacy oblewaj? si? wod?. To taka nasza polska tradycja, która wci?? ma swój urok. Podobno im kto? bardziej mokry tym bardziej b?dzie szcz??liwy. Mam nadziej?, ?e b?dzie pada? deszcz! Piszcie do mnie: martakamykowa@wp.pl       Festival, festival I realise that it’s a long time until the holidays, but my advice is to plan early. First, earlier means cheaper when it comes to airline bookings. Secondly, it’s quieter and there’s more time to plan. I want to share with you my experience of a festival which took place a couple of years ago in Gdynia in Poland. Everything happened last year, you know the story already. I was sitting in overcrowded Dublin and dreaming about holidays in Poland. In April, I bought the ticket for the plane and for the amazing Heineken Open Air Music Festival. This party took place on the first week of July and I went along with my friends (fans of CKOD). We arrived the day before the festival. First we thought that the trip was terrible. It was almost 30 degrees, camping in the open with no escape from the sun, ten showers for a couple of thousand people and beer seven zloty (it’s three in the shop). I don’t have to tell you about the stubbly grass coming through the floor in our tent. Anyway, we quickly accepted the conditions. Instead of waiting in a huge queue to take a shower, we just washed in the sea. For beer, we ran to the local grocery stores and also we slept behind the tent, which gave us a little cover. The atmosphere at the campsite was amazing. A few thousand people of different ages and nationalities connected for a couple of days with the help of the music. Each day we just lay in the hedgerows beside the road and prepared for the coming evening’s exertions.  Festival organisers had lined up an excellent music programme. First, we were overwhelmed with the great Placebo and just before morning, we were lying on the grass really close to the stage and we could listen in amazement to the atmospheric Sigur Ros. Three days of the festival were better than two weeks’ exotic holidays in Majorca. During the festival I lost all negative energy and reverted to a child-like state, delighted with small treats. Before that I thought that this kind of festivals was for teenagers only. Now I know that they are good for people who love music and for that, you are never too old.  This year, the festival in Gdynia will take place from June 29th to July 1st. The line up includes Beastie Boys, Bjork, Sonic Youth, Bloc Party, The Roots. I already have a ticket. I invite all Polish and Irish people to go there together (organisers haven’t paid me for this recommendation, I just wanted to do it.) PS: It’s almost Easter. I want to wish you a quiet and happy Easter. Irish people, be warned that we have a tradition on Easter Monday of throwing water because the wetter people are, the happier they are. I hope that it rains on Monday! Contact Marta at: martakamykowa@wp.pl