Calling Polish women

We would like to set up a Polish women’s group in the County Roscommon. The initial aim of the group is to give Polish women an opportunity to meet with each other, discuss issues and needs, to provide support, avail of information and courses.  Each individual member will have input into the direction the group will take and how it should develop.  The women’s group will hopefully meet approximately every 2 weeks for a couple of hours, at a time and venue convenient to members.   The first meeting of the group will be on Thursday 4 th October at 8 pm in The Royal Hotel, Castle Street, Roscommon Town. All polish women are very welcome to this first get together to establish interest in setting up the group.  Please come along and join us on 4 th for a cup of coffee.  Looking forward to meeting you there.  If you would like further information please contact Natalia Brodecka on (087) 3390314 or Nora Fahy on (086) 8099154. Do wszystkich Polek ?yj?cych w hrabstwie Roscommon Chcia?yby?my stworzy? w hrabstwie Roscommon grup? jednocz?c? wszystkie Polki tu ?yj?ce. Celem grupy jest stworzenie miejsca w którym mog?yby si? spotyka? i odpr??y? przy gor?cym kubku kawy, a tak?e wymieni? spostrze?eniami, porozmawia? o potrzebach, jak równie? umo?liwi? dost?p do informacji i kursów. Ka?da z uczestniczek b?dzie mia?a wp?yw na kszta?t grupy i sposób w jaki b?dzie si? ona rozwija?. Spotkania b?d? odbywa? si? co dwa tygodnie w miejscu i czasie wybranym przez uczestniczki. Pierwsze spotkanie odb?dzie si? w czwartek 4-tego pa?dziernika o godz. 20:00 w Royal Hotel, Castle Street, Roscommon Town. Wszystkie Polki ch?tne do wzi?cia udzia?u w tym projekcie s? mile widziane! Zapraszamy w czwartek na pierwsze spotkanie! Wi?cej informacji: Natalia Brodecka (087) 7400314 lub Nora Fahy (086) 8099154.